ZAJĘCIA PRZEZNACZONE DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW

ZAJĘCIA TEORETYCZNE

Cel zajęć:

w zakresie wiedzy:

 • zapoznanie słuchaczy z krótką historią, działaniem, rodzajami pasów bezpieczeństwa; sposobem poprawnego zapięcia w pas i utrudnieniami w prawidłowym zapięciu pasa (element dodatkowy); działaniem poduszki powietrznej; przedstawienie zachowania ciała ludzkiego podczas wypadku drogowego,
 • zapoznanie słuchaczy z krótką historią tematyki alkoholu w ruchu drogowym, pojęciami BrAC i BAC; działania alkoholu na organizm; przykładami działań ostrzegających przed skutkami kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu,
 • zapoznanie słuchaczy z pojęciem refleks i zachowaniami rozpraszającymi uwagę w ruchu drogowym; przykładami działań ostrzegających przed skutkami rozproszenia uwagi,
 • zapoznanie słuchaczy z pojęciem osoba starsza, wykluczenie społeczne, osoba niepełnosprawna, osoby o ograniczonej mobilności; prognozami statystycznymi dotyczącymi seniorów; zmianami zachodzącymi w sferze biologicznej i psychicznej,

w zakresie postaw:

 • uświadomienie znaczenia prawidłowego zapięcia się w pas dla bezpieczeństwa w pojeździe,
 • uświadamianie skutków skutkami kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu,
 • uświadamianie wpływu rozproszenia uwagi na zachowania i bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
 • zrozumienie problematyki osób starszych w ruchu drogowym.

Program zajęć:

 • Pasy bezpieczeństwa (krótka historia pasów, rodzaje pasów i ich zapinanie, prawidłowe zapięcie pasa; znaczenie zapinania pasów dla bezpieczeństwa,
 • alkogogle (krótka historia problematyki alkoholu w ruchu drogowym; pojęcie BrAC i BAC; działanie alkoholu na organizm; przykłady działań ostrzegających przed skutkami kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu),
 • refleks i rozpraszanie uwagi (pojęcie, elementy rozpraszające uwagę w ruchu drogowym, unikanie rozpraszania uwagi; przykłady działań ostrzegających przed skutkami rozproszenia uwagi),
 • jak to jest być starym człowiekiem? (pojęcie osoba starsza, wykluczenie społeczne, osoba niepełnosprawna, osoby o ograniczonej mobilności; prognozy statystyczne dotyczące seniorów; zmiany zachodzące w sferze biologicznej i psychicznej).

Metoda prowadzenia zajęć:

Podstawową metodą zajęć jest krótki (kilkuminutowy) wykład z wykorzystaniem filmu/prezentacji komputerowych, prowadzony z odwoływaniem się do doświadczeń słuchaczy, zadawaniem pytań, ćwiczeniami i doświadczeniami (np. symulator odczuć starszych).

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

Cele zajęć:

 • samodzielne dochodzenie do wniosków przez słuchaczy na drodze doświadczeń empirycznych,
 • rozwój umiejętności samodzielnego myślenia i poszukiwania rozwiązań dla problemów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zajęcia w sali ekspozycyjnej:

Samodzielna praca z następującymi urządzeniami/obserwacja działania urządzenia (ze względu na bezpieczeństwo) odnoszącymi się do głównych problemów bezpieczeństwa ruchu drogowego:

 • symulator zderzeń (obserwacja działania urządzenia lub samodzielna praca z urządzeniem),
 • symulator dachowania (obserwacja działania urządzenia lub samodzielna praca z urządzeniem),
 • waga, tzw. „test słonia” (samodzielna praca z urządzeniem),
 • batak (samodzielna praca z urządzeniem),
 • alkohole (samodzielna praca z urządzeniem).